Proces en planning

In het proces om te komen tot de RES van de Energieregio Rotterdam-Den Haag zijn verschillende stappen gezet. Allereerst is in 2019 het Energieperspectief 2050 opgesteld. Daarna is begonnen met de ontwikkeling van de RES. Op 1 juni 2020 is een tussenstand afgegeven met het afleveren van de concept-RES. Op 31 maart 2021 is de RES 1.0 gepubliceerd en klaar voor besluitvorming door de gemeenten, waterschappen en provincie. Alle documenten die in dit proces zijn gemaakt, vind je op deze website.

Energieperspectief 2050

In 2019 heeft de energieregio het Energieperspectief 2050 opgesteld. Het Energieperspectief 2050 geeft een gezamenlijk toekomstbeeld van hoe de energieregio in 2050 wil wonen en werken. Het geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt, maar ook hoe deze energievoorziening kan worden ingepast in ons landschap. 

Denk bijvoorbeeld aan zonnevelden en windmolens. Hierbij houdt de energieregio rekening met de natuurlijke waarden van ons landschap. De 23 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland en netbeheerders hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming van het Energieperspectief 2050.

Download hier het Energieperspectief 2050

Belangrijke data

1 juni 2020
Energieregio's leveren hun concept-RES in bij het NP RES

1 oktober 2020
Volksvertegenwoordigers binnen de Energieregio Rotterdam-Den Haag leveren hun wensen en bedenkingen op de concept-RES aan bij de energieregio

31 maart 2021
RES 1.0 gereed en start besluitvormingsproces

1 juli 2021
Energieregio's leveren hun definitieve RES, oftewel de RES 1.0 in bij het Nationaal Programma RES

Bekijk hier de volledige planning van het Nationaal Programma RES

Concept-RES

De Energieregio Rotterdam-Den Haag heeft op 1 juni haar concept-RES ingeleverd bij het Nationaal Programma RES (NP RES). De 23 gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de 4 waterschappen hebben voor 1 oktober 2020 hun ‘wensen en bedenkingen’ op de concept-RES meegegeven aan de Energieregio Rotterdam-Den Haag. De energieregio heeft de wensen en bedenkingen op de concept-RES meegenomen bij het maken van de definitieve RES, de zogenaamde RES 1.0.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal Programma RES hebben de concept-RES’en van de 30 energieregio’s geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de regio's goed op weg zijn en op koers liggen om de landelijke doelstelling voor 2030 te halen. Namelijk het opwekken van 35 TWh aan duurzame energie op het land.

Lees hier meer over analyse van het PBL en het NP RES

RES 1.0 en besluitvorming

De Energieregio Rotterdam-Den Haag heeft op 31 maart de RES 1.0 gepubliceerd, waarna de RES is voorgelegd aan de 23 gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de 4 waterschappen.

Besluitvorming
De RES 1.0 is ook behandeld in de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben de RES 1.0 vastgesteld. Brielle heeft de RES 1.0 niet vastgesteld. De gemeenteraad van Brielle heeft begin juli een motie aangenomen, die erop neerkomt dat de gemeente Brielle haar inbreng wil blijven geven in het regionale proces van de RES Rotterdam-Den Haag. De Stuurgroep RES van de energieregio Rotterdam-Den Haag heeft positief gereageerd op deze motie. Zij concludeert dat er voldoende zekerheden worden geboden dat de gemeente Brielle net als de andere gemeenten in de regio op een gelijke manier meewerkt aan de uitvoering van de RES Rotterdam-Den Haag.

Verbeteringen
Een aantal gemeenteraden heeft via verschillende moties en een amendement punten ter verbetering meegegeven, zoals meer inzetten op participatie, meer energie besparen en meer zonne-energie opwekken op daken van gebouwen.

Uitvoering
Gemeenten, waterschappen en de provincie bepalen ieder voor zichzelf hoe de RES 1.0 wordt vertaald naar het lokale (omgevings)beleid en de bijbehorende acties en instrumenten. Voor de uitwerking van de ambities en plannen in de RES 1.0 is een maatwerkaanpak nodig. De gemeenten zijn voornemens daarvoor o.a. gebiedsprocessen te starten, waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bij worden betrokken. 

Vervolg
De energietransitie is een ingewikkelde opgave. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. Uiterlijk 1 juli 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld door gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten.

De RES 1.0 van de regio Rotterdam-Den Haag is dus van een groot aantal gemeenten, waterschappen en provincie. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben binnen deze RES hun eigen wensen, uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn verwoord in een notitie die samen met de RES 1.0 is voorgelegd aan de gemeenteraden.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale