Voorne-Putten en de RES

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne nemen hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. We willen in de toekomst een energieneutraal eiland worden. Dat betekent o.a. dat we op Voorne-Putten de elektriciteit die we nodig hebben, zelf opwekken. Het opwekken van duurzame elektriciteit is onvermijdelijk als we Voorne-Putten verantwoord door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het is dus niet de vraag óf we dit gaan doen, maar hóe!

Samen met onze inwoners, professionele en maatschappelijke organisaties en andere overheden maken we plannen om de overstap te maken naar een duurzame energievoorziening. We werken actief mee aan het maken van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam-Den Haag.

Meedenken over de energietransitie op Voorne-Putten

We betrekken onze inwoners en andere belanghebbenden bij de keuzes die gemaakt moeten worden in het proces van de ontwikkeling van de RES. Daarom zijn we in het voorjaar van 2020 met inwoners in gesprek gegaan via een digitale peiling, drie digitale inwonersavonden en 20 verdiepende interviews. Voor andere belanghebbenden hebben we een digitaal werkatelier georganiseerd.

Samenvattend is uit deze gesprekken gekomen dat de openheid van het landschap van Voorne-Putten zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Waar mogelijk moet het landschap worden versterkt. Ook kwam naar voren dat

energiebesparing en zonnepanelen op kleine daken van bijvoorbeeld huizen belangrijk zijn. Het resultaat van de gesprekken is de basis van onze inbreng in de RES van de Energieregio Rotterdam-Den Haag.
Download hier het verslag


In maart 2021 zijn we nogmaals met inwoners en belanghebbenden in gesprek gegaan. We hebben hen geïnformeerd over de RES, de besluitvorming en over hoe het verder gaat. Tijdens de sessies was veel gelegenheid om vragen te stellen. 

Verslag

Verslag van het gesprek tussen overheid en
samenleving over het duurzaam opwekken
van elektriciteit op Voorne-Putten.

Bijdrage Voorne-Putten aan de RES

Het unieke en veelzijdige landschap van Voorne-Putten is één van haar grote krachten. Het is een eiland van rust en ontspanning, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Bovendien levert het gebied met land- en tuinbouw een waardevolle bijdrage aan de voedselvoorziening. We vinden het daarom belangrijk dat het plaatsen van windmolens en zonnevelden altijd samen gaat met investeringen in het landschap. Bijvoorbeeld in het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden of recreatiemogelijkheden.

Uitgangspunten en stand van zaken
Uit de gesprekken met inwoners en belanghebbenden in het voorjaar van 2020 kwam een duidelijke rode draad naar voren: wek windenergie op aan de randen van het eiland en behoud in het middengebied zoveel mogelijk de openheid van het landschap. In het middengebied zijn kansen om zonnevelden te plaatsen. Op basis hiervan zoeken de gemeenten naar plaatsen waar eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen worden. Zo geven we zelf invulling aan ons plan om energieneutraal te worden. Uitgangspunt is ons mooie landschap te behouden en waar mogelijk te versterken.

Hieronder staan zoekgebieden op Voorne-Putten beschreven waar we zonne- of windenergie zouden kunnen opwekken. We benadrukken dat nog niets vastligt. In het voorjaar van 2021 hebben de gemeenteraden zich over de RES 1.0 gebogen. Als de besluitvorming is afgerond, is de volgende stap met inwoners en belanghebbenden in gesprek te gaan om de plannen verder uit te werken en bij te schaven. We doen het stap voor stap!

Noordkant Voorne-Putten
De noordkant van Voorne-Putten grenst aan het havengebied van Rotterdam en de windmolens die langs de A15 staan. Door het industriële karakter van dit gebied is de noordkant mogelijk geschikt voor de duurzame opwek van elektriciteit met zowel wind- als zonne-energie. Op dit moment bereiden we hier al op drie plaatsen de bouw van windmolens voor. We willen onderzoeken of we deze plaatsen beter kunnen benutten door hier ook zonne-energie op te wekken. 

Door tegelijkertijd nieuwe natuur- en recreatiegebieden aan te leggen, worden de haven, windmolens en zonnevelden (voor een deel) aan het zicht onttrokken. Zo kan een aantrekkelijk energielandschap ontstaan. We houden uiteraard rekening met de omliggende dorpen en steden.

Glastuinbouw, randen van steden en daken
De tuinbouwondernemers in het glastuinbouwgebied tussen Westvoorne en Brielle willen onderzoeken of hun waterbassins benut kunnen worden voor zonnepanelen drijvend op water. Dit doen ze samen met de andere glastuinbouwgebieden en gemeenten in de regio.

We willen bedrijven en huiseigenaren zoveel mogelijk stimuleren om zonnepanelen op de daken van gebouwen en woningen te leggen. Ook op gemeentelijke gebouwen gaan we zonnepanelen leggen. In de stadsranden kan gezocht worden naar locaties om, in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie, zonnevelden te realiseren. Ook zijn er kansen voor zonnevelden drijvend op drinkwaterspaarbekkens, zoals de Berenplaat in Spijkenisse, en als overkapping van grote parkeerplaatsen, zoals bij sportvelden en winkelcentra.

Windenergie
De gemeenten zoeken naast de 4 huidige windenergielocaties niet naar nieuwe windenergielocaties op het eiland. We onderzoeken of het mogelijk is om op deze 4 locaties meer windenergie op te wekken en combinaties te maken met  zonne-energie. 

Behoud en versterking landschap belangrijke factor

Om een beeld te krijgen van hoe duurzame opwekking van elektriciteit met zon en wind een plek in het landschap van Voorne-Putten zou kunnen krijgen, hebben de 4 gemeenten een verkenning laten doen. Landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof heeft deze verkenning samen met Pondera uitgevoerd. Het zoveel mogelijk behouden en versterken van de kwaliteiten van het landschap van Voorne-Putten stond daarbij centraal.

De Energieverkenning Voorne-Putten is nadrukkelijk een onafhankelijk advies en geen vastgesteld beleid.

Download de Energieverkenning Voorne-Putten

Besluitvorming en vervolg

De RES 1.0 is in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de 23 gemeenteraden, de Provinciale Staten en de besturen van de 4 waterschappen. Lees hier meer over de besluitvorming.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale