Nieuws

Realistische energiestrategie dankzij samenwerking in regio 
Rotterdam-Den Haag

De Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio Rotterdam-Den Haag is klaar voor besluitvorming door de gemeenten. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben samen met 19 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie een realistische strategie voor de energietransitie in de regio gemaakt, de RES. De RES helpt de vier gemeenten op Voorne-Putten in hun ambitie om in de toekomst energieneutraal te worden. Voor 1 juli nemen de gemeenteraden van de 4 gemeenten op Voorne-Putten een besluit over de RES.

Strategie voor de energietransitie
De RES is een visie met daarin ambities en oplossingsrichtingen voor de energietransitie. Ambities en oplossingsrichtingen om in de komende jaren de overstap te maken van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool naar duurzame, schone energiebronnen zoals zon en wind. De RES geeft inzicht in het complexe energiesysteem waarin energiebronnen, transport, opslag en gebruikers op allerlei manieren met elkaar zijn verbonden. In de RES staan ambities op het gebied van warmte, elektriciteit, duurzame brandstoffen en draagvlak. Het gedeelde toekomstbeeld gaat uit van een betaalbare, betrouwbare, veilige, schone, energievoorziening voor iedereen.

Inwoners en belanghebbenden betrokken
De 4 gemeenten hebben op verschillende manieren en momenten inwoners en belanghebbende organisaties betrokken bij de RES en de energietransitie op Voorne-Putten. Via een digitale peiling, bijeenkomsten en interviews zijn in het voorjaar van 2020 inzichten op gehaald over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten. Deze inzichten zijn verwerkt in een rapport, dat is toegestuurd aan de 4 gemeenteraden. In het najaar van 2021 zijn individuele gesprekken gevoerd met verschillende, belanghebbende organisaties. En in maart 2021 zijn voor inwoners en belanghebbende organisaties, digitaal, informatieve bijeenkomsten georganiseerd over de energietransitie op Voorne-Putten en de RES. Hierbij was veel gelegenheid voor het stellen van vragen. Eerder hebben de 4 gemeenten hun inwoners al betrokken bij het maken van een visie om aardgasvrij te worden, de Warmtetransitievisie. 

Hoe gaat het verder?
Gemeenten, waterschappen en de provincie bepalen ieder voor zichzelf hoe de RES wordt vertaald naar het lokale (omgevings)beleid en de bijbehorende acties en instrumenten. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten voor 1 juli 2021 over de vaststelling van de RES. De RES wordt daarna elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. Door de RES vast te stellen scharen de samenwerkende partijen zich achter de verwoorde ambitie en zetten ze zich in om deze in onderlinge samenwerking te realiseren.

Wat betekent de RES voor inwoners en bedrijven?
Inwoners en bedrijven merken niet allemaal hetzelfde van de RES. De RES is namelijk een strategie die door gemeenten, waterschappen en provincie, gebruikt gaat worden om plannen te maken. Dat doen de lokale overheden samen met deskundigen, inwoners, bedrijven, organisaties en energiecoöperaties. Samen gaan ze op zoek naar hoe de doelen gehaald kunnen worden. Ze maken daarvoor lokaal beleid en plannen. Uiteindelijk gaat iedereen iets merken van de energietransitie, bijvoorbeeld omdat een wijk van het aardgas af gaat of omdat er zonnepanelen op het dak van een winkelcentrum worden gelegd. 

Landelijke doelstellingen
We moeten allemaal samen optrekken om de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. We willen in Nederland in 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze nationale doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord. De 30 energieregio’s in Nederland liggen volgens het Nationaal Programma RES (NPRES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op koers om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te behalen. Na 1 juli analyseren het NPRES en het PBL op basis van de ingeleverde RES’en of dit nog steeds het geval is

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale