Voorne-Putten en de RES

De 2 gemeenten op Voorne-Putten zijn akkoord gegaan met het Klimaatakkoord. Ze zetten zich in om het vrijkomen van CO2 in 2030 flink te verminderen. We willen met onze inwoners, professionele en maatschappelijke organisaties en andere overheden werken aan een plan voor de overstap op een duurzame energieproductie. Een plan waar goed over nagedacht is en dat gesteund wordt.

Daarom werken we op Voorne-Putten actief mee aan het maken van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam-Den Haag. Wij werken hierbij als vier gemeenten nauw samen. Samen hebben wij al in 2018 de ambitie uitgesproken om in de toekomst een energieneutraal eiland te worden. Dat is dus ook het uitgangspunt voor het aandeel van Voorne-Putten in de RES van de Energieregio Rotterdam-Den Haag.

Behoud en versterking landschap belangrijke factor

Het unieke en veelzijdige landschap van Voorne-Putten is één van haar grote krachten. Het is een eiland van rust en ontspanning, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Bovendien levert het gebied met land- en tuinbouw een waardevolle bijdrage aan de voedselvoorziening. 

Om een beeld te krijgen van hoe duurzame opwekking van elektriciteit met zon en wind een plek in het landschap van Voorne-Putten zou kunnen krijgen, hebben de 2 gemeenten een verkenning laten doen. 

Landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof heeft deze verkenning samen met Pondera uitgevoerd. Het zoveel mogelijk behouden en versterken van de kwaliteiten van het landschap van Voorne-Putten stond daarbij centraal.

De Energieverkenning Voorne-Putten is nadrukkelijk een onafhankelijk advies en geen vastgesteld beleid.

Meedenken over de energietransitie op Voorne-Putten

De 2 gemeenten willen graag hun inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden in het proces van de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie voor de regio Rotterdam – Den Haag. Daarom zijn we in het voorjaar van 2020 met hen in gesprek gegaan via een digitale peiling, drie digitale inwonersavonden, 20 verdiepende interviews met willekeurig gekozen inwoners en een digitaal werkatelier met belanghebbenden. Deze gesprekken gingen specifiek over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten.

Samenvattend is uit deze gesprekken gekomen dat de openheid van het landschap van Voorne-Putten zoveel mogelijk behouden moeten blijven en waar mogelijk moet worden versterkt. We gaan ook aan de slag met energiebesparing en zonnepanelen op kleine daken van bijvoorbeeld huizen. Het resultaat van de gesprekken is verwerkt in een verslag, dat je hier kunt downloaden. 

De gemeenteraden hebben dit verslag ontvangen en konden het gebruiken bij het schrijven van hun wensen en bedenkingen op de concept-RES.

In het najaar van 2020 zijn we opnieuw met belanghebbenden, zoals natuurorganisaties, ondernemersverenigingen en belangenorganisaties in gesprek gegaan. We hebben hen gevraagd mee te denken over oplossingen, welke maatregelen in de praktijk haalbaar zijn en welke kansen en risico’s er zijn.  

In maart 2021 gaan we nogmaals met inwoners en belanghebbenden in gesprek. Dan informeren we hen over de RES en over hoe het verder gaat. Ook willen we graag weten hoe inwoners bij het vervolg betrokken willen worden. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze bijeenkomsten, abonneer je dan onderaan deze pagina op onze nieuwsbrief of volg ons via social media.

Verslag

Verslag van het gesprek tussen overheid en
samenleving over het duurzaam opwekken
van elektriciteit op Voorne-Putten.

Onderzoek meer mogelijkheden zonne- en windenergie

Op Voorne-Putten werken we al aan de energietransitie. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen. We bouwen op verschillende plekken zonnevelden. En op 4 plaatsen komen windmolens. Zo zetten we stappen om ons plan om energieneutraal te worden, uit te voeren. Maar hiermee zijn we er nog niet. In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) van de Energieregio Rotterdam-Den Haag, onderzoeken we daarom meer mogelijkheden voor de opwek van duurzame elektriciteit op Voorne-Putten. We gebruiken hierbij de inzichten uit de Energieverkenning Voorne-Putten. Ook de gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners en andere belanghebbenden nemen we mee.

Uit de gesprekken met inwoners en belanghebbenden kwam een duidelijke rode draad uit naar voren: wek windenergie op aan de randen van het eiland en behoud in het middengebied zoveel mogelijk de openheid en veelzijdigheid van het landschap. In het middengebied is alleen zonne-energie een mogelijkheid. Aan de randen, vooral aan de noordrand kan windenergie beter worden ingepast, omdat daar al meer bedrijvigheid is. De plaatsing van windmolens en zonnevelden moet altijd samengaan met investeringen in het landschap. Bijvoorbeeld in natuurontwikkeling en recreatie.

Combinatie wind- en zonne-energie
De noordrand van Voorne-Putten is vanwege het industriële karakter van het gebied dat erboven ligt mogelijk geschikt voor de duurzame opwek van elektriciteit met zowel wind- als zonne-energie. De noordrand loopt van de noordkant van Westvoorne tot en met de noordkant van Nissewaard. In de noordrand van Voorne-Putten bereiden we op dit moment al op drie plaatsen bouw van windmolens voor. We willen onderzoeken of we deze plaatsen beter kunnen benutten en kunnen combineren met het opwekken van zonne-energie. Door tegelijkertijd nieuwe natuur- en recreatiegebieden te maken, kan een nieuw 'energielandschap' ontstaan. Dit energielandschap kan een buffer zijn tussen Voorne-Putten en het industriële gebied van de Rotterdamse havens en de windmolens die al langs de snelweg A15 staan.

Zonne-energie 
De tuinbouwondernemers van het glastuinbouwgebied tussen Westvoorne en Brielle willen onderzoeken of hun waterbassins benut kunnen worden voor zonnepanelen drijvend op water. Dit doen ze samen met de andere glastuinbouwgebieden in de regio en de gemeenten.

Ook kunnen zonnevelden mogelijk aan de randen van steden of dorpen worden geplaatst. Wel in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie. We kijken ook naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op grote daken van bedrijven, drijvend op drinkwaterspaarbekkens en als overkapping van grote parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld bij hotels, supermarkten en sportterreinen. Ook willen we huiseigenaren stimuleren om zonnepanelen op de daken van hun woningen te leggen. Mogelijk zijn er ook kansen om zonnevelden in de open polders te plaatsen. De jonge zeekleipolders zijn hiervoor mogelijk geschikt. Hiernaar moet eerst verder onderzoek worden gedaan.

Windenergie
De gemeenten zoeken naast de 4 huidige windenergielocaties niet naar nieuwe windenergielocaties op het eiland.

Vervolgproces en besluitvorming

In maart organiseren we een bijeenkomst voor belangenorganisaties (4 maart), een bijeenkomst voor inwoners (10 maart van 19.30 - 21.00 uur) en een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden (11 maart).

Bent u inwoner van één van de 2 gemeenten en geïnteresseerd in de inwonersbijeenkomst? Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en social mediakanalen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan deze pagina.  

Voor 1 juli 2021 behandelen de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne de RES 1.0. De data waarop behandeling plaatsvindt, publiceren we hier zodra ze bekend zijn.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale